Log in

Käyttöehdot ja yksityisyyttä koskevat periaatteet


OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS JA TIETOSUOJAILMOITUS
MUNDIPHARMA OY

TÄMÄN INTERNET-SIVUSTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OIKEUDELLISET EHDOT

I. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Käyttäjä ei saa käyttää tätä sivustoa hyväksymättä ensin tässä oikeudellisessa huomautuksessa esitettyjä ehtoja, joihin käyttäjän on tutustuttava ennen tämän sivun käyttämistä.

Mikäli käyttäjä ei halua, että tämän oikeudellisen huomautuksen ehdot sitovat häntä, käyttäjän ei pidä käyttää tätä sivustoa, vaan käyttäjän on poistuttava tältä sivustolta välittömästi. Käyttämällä tätä sivustoa tai sivustolla olevia tietoja käyttäjä hyväksyy nämä ehdot.

Mundipharma voi muokata näitä ehtoja milloin tahansa julkaisemalla muokatut ehdot tällä sivustolla. Kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu sivustolla.

II. TEKIJÄNOIKEUKSIA JA TUOTEMERKKEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET

Tämän sivuston tuottaja, omistaja ja ylläpitäjä on Mundipharma Oy (”Mundipharma”). Tämän Internet-sivuston (tämä ”sivusto”) koko sisältö on suojattu kaikkien sovellettavien tekijänoikeus- ja tuotemerkkilakien nojalla. Käyttäjillä on oikeus tulostaa yksittäinen kopio tämän sivuston sisällöstä vain henkilökohtaisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin sillä ehdolla, että kopio säilyttää tämän oikeudellisen huomautuksen. Tämän sivuston minkään osan muunlainen tulostaminen, jäljentäminen, uudelleenjakelu tai julkaiseminen on ankarasti kiellettyä, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu tällä sivustolla tai soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.

III. TÄMÄN INTERNET-SIVUSTON SISÄLLÖN KÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

Mundipharma ei anna mitään takuita tämän sivuston sisällön saatavuudesta, oikeellisuudesta eikä täydellisyydestä. Sivusto sisältää tietoa tuotteista, jotka saattavat olla tai eivät ole saatavina tietyssä maassa tai tietyllä maantieteellisellä alueella, jotka voivat olla saatavina eri tuotemerkeillä eri maissa ja jotka kansalliset sääntelyviranomaiset ovat tarvittaessa saattaneet hyväksyä myytäviksi tai käytettäviksi eri käyttötarkoituksiin ja erilaisin rajoituksin varustettuina eri maissa.

Tämä sivusto saattaa ajoittain sisältää tietoa, joka liittyy terveyteen, sairauksiin ja kuntoon sekä niiden hoitoon. Kyseisten tietojen ei ole tarkoitus korvata lääkärin tai muun lääketieteen ammattilaisen antamia neuvoja, kun kyseessä ovat muut kuin terveydenhoidon tarjoajat. Tällä sivustolla olevia tietoja ei pidä käyttää terveyteen tai kuntoon liittyvän ongelman tai sairauden diagnosointiin. Tämän sivuston käyttäjien on käännyttävä aina lääkärin ja/tai muun lääketieteen ammattilaisen puoleen terveyttä koskevissa kysymyksissä.

Mundipharma pyrkii kohtuullisin toimin huolehtimaan siitä, että tämän sivuston tiedot ovat oikeellisia ja ajantasaisia. Mundipharma ei kuitenkaan anna mitään takuita tietojen oikeellisuudesta, ja kyseisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Mundipharma ei ota minkäänlaista vastuuta sivuston sisällössä olevista virheistä tai puutteista. Mundipharma ei valvo, varmenna eikä hyväksy mitään kolmansien osapuolten tälle sivustolle julkaistavaksi jätettyjä tietoja. Tällaiset tiedot saattavat olla virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita. Vaikka Mundipharma pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan tämän sivuston keskeytyksettömän käytön, sivuston käyttö voidaan keskeyttää tai lakkauttaa tai sitä voidaan rajoittaa koska tahansa.

Jos sinulla on kysyttävää tämän Internet-sivun sisällöstä, ota yhteys Mundipharmaan tämän huomautuksen Tunnistustiedot-osiossa mainittuun osoitteeseen.

Tällä sivustolla voi olla linkkejä tai viittauksia muille Internet-sivustoille, jotka eivät ole sidoksissa Mundipharmaan. Näitä linkkejä muille Internet-sivustoille on tarjolla yksinomaan sivuston käyttäjien käyttömukavuuden vuoksi. Mundipharma ei ole tarkistanut kaikkia Internet-sivustoja, joilta voi olla yhteys sen omalle sivustolle, eikä Mundipharma ole sisällön osalta vastuussa mistään sellaisesta Internet-sivustosta, jolta on yhteys tälle sivustolle. Siirtyminen linkin kautta pois tältä sivustolta muille sivuille tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mundipharma ei ole vastuussa mistään vahingoista eikä loukkaantumisista, joita käyttäjälle voi aiheutua kyseisten Internet-sivustojen käytöstä.

Mikäli vierailijoilla on mahdollisuus lähettää viestejä tällä sivustolla, käyttäjä ei saa lähettää eikä siirtää mitään lainvastaista, uhkailevaa, herjaavaa, halventavaa, säädytöntä, yllyttävää, pornografista eikä rienaavaa materiaalia eikä materiaalia, joka voitaisiin katsoa rikoksena pidettäväksi toiminnaksi tai joka voisi yllyttää siihen, josta voisi joutua yksityisoikeudelliseen vastuuseen tai joka voisi olla muulla tavoin lainsäädännön vastaista.

IV. VASTUUNRAJOITUS

Mundipharma tarjoaa sivustonsa sisällön tiedonvälitystarkoituksessa ja käyttäjän yleiseksi hyödyksi ja huviksi. Käyttämällä sivustoa käyttäjä sitoutuu olemaan luottamatta mihinkään sivuston tietoihin. Lainsäädännön asettamissa rajoissa Mundipharma ei ole missään olosuhteissa vastuussa siitä, että käyttäjä luottaa kyseisiin tietoihin, eikä Mundipharma myöskään ole vastuussa mistään vahingonkorvauksista mukaan lukien rajoituksetta kaikki suorat, satunnaiset, välilliset, epäsuorat tai rangaistusluonteiset korvaukset, jotka aiheutuvat tällä sivustolla olevan materiaalin tai millä tahansa sellaisella sivustolla olevan materiaalin, jolta on yhteys tälle sivustolle, käytöstä tai käytön epäonnistumisesta, vaikka Mundipharmalle tai Mundipharman valtuuttamalle edustajalle olisi ilmoitettu kyseisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta. Sovellettavassa lainsäädännössä ei välttämättä sallita tiettyjen vastuiden tai satunnaisten tai välillisten vahingonkorvausten rajoittamista tai poissulkemista, joten tämän kohdan rajoitukset tai pois sulkemiset eivät välttämättä koske käyttäjää. Mundipharman kokonaisvastuu käyttäjälle koituneista vahingoista, menetyksistä ja kanteen perusteista, riippumatta siitä, liittyykö kanteen peruste sopimukseen, oikeudenloukkaukseen (mukaan lukien rajoituksetta laiminlyöntiin) vai muuhun, ei milloinkaan ylitä käyttäjän tämän sivuston selailusta mahdollisesti maksamaa summaa.

V. TAKUITA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVA MATERIAALI TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SALLITAAN MUNDIPHARMA KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OLETETUT TAKUUT RIITTÄVÄN HYVÄSTÄ LAADUSTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. MUNDIPHARMA EI TAKAA, ETTÄ MATERIAALIN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT OVAT KESKEYTYKSETTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ VIAT KORJATAAN EIKÄ SITÄ, ETTEI TÄLLÄ SIVUSTOLLA TAI PALVELIMELLA, JONKA KAUTTA SIVUSTO ON TARJOLLA, OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA. MUNDIPHARMA EI TAKAA EIKÄ ANNA MITÄÄN TAKUITA KOSKIEN TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVAN MATERIAALIN KÄYTTÖÄ TAI KÄYTÖN SEURAUKSIA MATERIAALIN OIKEELLISUUDEN, PAIKKANSAPITÄVYYDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI MUUN SUHTEEN. KÄYTTÄJÄ (EI MUNDIPHARMA) VASTAA KAIKISTA KUSTANNUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT TARVITTAVIIN HUOLTO-, KORJAUS- TAI OIKAISUTOIMIIN. SOVELLETTAVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLITA OLETETTUJEN TAKUIDEN POIS SULKEMISTA, JOTEN YLLÄ MAINITTU POIS SULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

VI. OIKEUSPAIKKAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Tämän sivuston valvonnasta ja käytöstä vastaa Mundipharma Suomessa olevien toimistojensa kautta. Vaikka Internet on luonteeltaan maailmanlaajuinen, lait, joissa säädetään lääkeyhtiöiden lääkinnällisen tiedon tai tuotetiedon välittämistä koskevasta tavasta, eivät ole. Jokaisella maalla on omat sääntönsä, määräyksensä ja lakinsa. Tämän vuoksi tietyssä maassa levitettäväksi tarkoitetut tiedot eivät välttämättä sovellu käytettäviksi kyseisen maan ulkopuolella. Tällä sivustolla olevat tiedot on suunniteltu siten, että ne ovat Suomen lain mukaisia. Tämän sivuston tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomen asukkaiden käytettäviksi. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja, eivätkä siihen vaikuta lainvalintaa koskevat periaatteet. Mikäli jokin tämän sopimuksen ehto on lainvastainen, pätemätön tai jostakin syystä täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto katsotaan erotetuksi tästä sopimuksesta, eikä se vaikuta minkään muiden ehtojen pätevyyteen eikä täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä koskien tässä käsiteltyä aihetta.

Tältä sivustolta voi olla yhteys muille, Mundipharmaan liittyvien yhtiöiden tuottamille Internet-sivustoille, ja eräät niistä ovat Suomen ulkopuolella. Näillä Internet-sivustoilla voi olla tietoa, joka koskee ainoastaan Internet-sivustojen alkuperämaata tai aluetta. Käyttäjän ei pidä tulkita mitään sivuston sisältöä minkään sellaisen tuotteen tai tuotteen käytön mainostamiseksi tai kaupitteluksi, jolle ei ole annettu myyntilupaa käyttäjän asuinmaan lainsäädännössä ja määräyksissä. Mundipharma ei anna mitään takuita siitä, että sivustolla olevat materiaalit ovat asianmukaisia tai käytettävissä muissa maissa. Ne, jotka päättävät käyttää tätä sivustoa muista maista, tekevät niin omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, mikäli ja siinä määrin kuin paikalliset lait ovat sovellettavissa.

VII. LINKIT TÄLLE SIVUSTOLLE

Linkit tälle sivustolle ovat sallittuja ainoastaan Mundipharman nimenomaisella etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.

VIII. TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS

Mundipharma on sitoutunut suojaamaan ja kunnioittamaan käyttäjän yksityisyyttä.

Tässä osassa (sekä tämän oikeudellisen huomautuksen ja muiden viitattujen asiakirjojen ehdoissa) määritetään se perusta, jonka mukaan Mundipharma käsittelee käyttäjältä keräämiään tai käyttäjän Mundipharmalle antamia henkilötietoja. Lue seuraavat tiedot huolellisesti, jotta ymmärrät Mundipharman näkemykset ja käytännöt, jotka koskevat henkilötietojasi ja sitä, miten Mundipharma käsittelee niitä.

Mundipharma voi kerätä ja käsitellä seuraavia käyttäjää koskevia tietoja:

–          Mundipharma voi pyytää käyttäjältä tietoja, kun käyttäjä ilmoittaa sivustoon liittyvästä ongelmasta.

–          Jos käyttäjä ottaa Mundipharmaan yhteyttä, Mundipharma voi tallentaa kyseisen kirjeenvaihdon.

–          Yksityiskohdat käyttäjän vierailuista sivustolla ja käyttäjän käyttämät resurssit.

Mundipharma voi järjestelmänhallintatarkoituksessa kerätä käyttäjän tietokonetta koskevia tietoja mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan käyttäjän IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selaintyyppi. Nämä ovat tilastollisia tietoja Mundipharman käyttäjien selailutoiminnasta ja -tavoista, eikä niiden perusteella voi tunnistaa käyttäjää.

Samasta syystä Mundipharma voi hankkia tietoa käyttäjän yleisestä Internetin käytöstä käyttämällä evästetiedostoa, joka on tallennettu käyttäjän tietokoneen kiintolevyasemalle. Evästeiden avulla Mundipharma voi kehittää tätä sivustoa ja tuottaa entistä parempaa ja yksilöllisempää palvelua. Evästeiden avulla Mundipharma voi:

–          arvioida sivuston käyttäjäkunnan kokoa ja käyttötottumuksia.

–          tallentaa tietoa käyttäjän suosikeista ja tämän avulla muokata sivustoa käyttäjän yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

–          tunnistaa käyttäjän, kun tämä palaa sivustolle.

Käyttäjä voi kieltäytyä hyväksymästä evästeitä ottamalla käyttöön sellaiset selainasetukset, joiden avulla evästeiden asettaminen estetään.

Valitettavasti tiedonsiirto Internetin kautta ei ole täysin turvallista. Vaikka Mundipharma tekee parhaansa suojatakseen käyttäjän henkilötietoja, se ei voi taata sivustolle siirrettyjen käyttäjän tietojen tietosuojaa. Kaikki siirrot tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla. Kun Mundipharma on vastaanottanut käyttäjän tiedot, se pyrkii estämään luvattoman käytön tiukoilla menettelyillä ja turvallisuusominaisuuksilla.

Mundipharma käyttää hallussaan olevia käyttäjää koskevia tietoja sen varmistamiseen, että sivuston sisältö näytetään käyttäjän ja käyttäjän tietokoneen kannalta mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Kaikkia kerättyjä henkilötietoja säilytetään ja käsitellään Suomen henkilötietolain 523/1999 ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 516/2004 mukaisesti.

IX. VALVOVA VIRANOMAINEN

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus (Fimea)

Postiosoite:
PL 55, 00034 FIMEA

Puh. vaihde 029 5223341
Faksi 029 5223001

X. TUNNISTUSTIEDOT

Mundipharma Oy on Suomessa rekisteröity yritys.

Palveluntarjoaja: www.mundipharma.fi on Mundipharma Oy:n verkkotunnus.

Toimipaikka: Mundipharma Oy, Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

Puhelin: +358 (0) 9 8520 2065

Faksi: +358 (0) 9 8520 2062

Sähköposti: info@mundipharma.fi

Y-tunnus/alv-numero: 1048595-3

Kaupparekisteri: Suomen kaupparekisteri